Plazzas e scolaziun

Plazzas libras
Da present havein nus neginas plazzas libras.

 

Scolaziun persuna dil fatg per la tgira HF
Spitex Selva porscha la scolaziun da persunas dil fatg per la tgira HF.
Dapli informaziuns retscheveis Vus cheu: https://puls-berufe.ch/graubunden

Annunzias ein d'inoltrar directamein sut https://www.bewerbungsportal.ch

En cass da damondas astgeis Vus bugen contactar nus sut la numra 081 921 55 05.

 

Scolaziun persuna dil fatg per la tgira FaGe
Da present havein nus neginas plazzas libras FaGe

Dapli informaziuns retscheveis Vus cheu: www.spitexundich.ch

 

Practicum da fuffergnadi
Bugen possibilitein nus in practicum da fuffergnadi per survegnir dad ina vart dapli investa sur dils differents mistregns e da l'autra vart per emprender d'enconuscher ils puncts centrals dad ina organisaziun da Spitex.
Tier damondas stein nus fetg bugen a disposiziun.